Szukaj:

CHEMIA A -Ochrona środowiska cz.I

Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Smog kwaśny i fotochemiczny 6
Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmos 5
Znaczenie chlorofilu w procesie fotosyntezy 7
Właściwości wody i jej zasoby 7
Rodzaje wód w Polsce 8
Chemia kwaśnycyh deszczy 13
Węgiel kamienny i brunatny - skutki nadmiernej eks 9
Zanieczyszczenie środowiska gazami spalinowymi 12
Przyczyny i skutki katastrof ekologicznych 11

Cena brutto: 44.53 PLN

CHEMIA B-ochrona środowiska cz.II

Zawartość:
Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Twardość wody, sposoby jej usuwania 9
Czy środki piorące moga być nieprzyjazne dla środo 10
Biologiczne znaczenie tłuszczów 11
Etapy przemysłowej produkcji papieru 11
Utylizacja odpadów 10
Pierwiastki biogeniczne 7
Organizm człowieka a toksyczne metale ciężkie 9
Promieniowanie jądrowe - sposoby wykorzystania 7
Gaz zwany ozonem 6
Naturalne substancje toksyczne w żywności 10

Cena brutto: 44.53 PLN

CHEMIA C-doświadczenia chemiczne

Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Wpływ środowiska na przebieg reakcji redoks 10
Właściwości benzenu 11
Właściwości chemiczne fluorowcopochodnych alkilowy 20
Reakcje charakterystyczne fenoli 14
Otrzymywanie i właściwości aldehydów 12
Otrzymywanie i właściwości ketonów 12
Aminy 13
Odróżnianie glukozy od fruktozy 7
Depolimeryzacja polimetakrylanu metylu i polimeryz 6
Otrzymywanie żywic w reakcji polikondensacji 10

Cena brutto: 44.53 PLN

CHEMIA D- Właściwości fizyczne pierwiastków i związków chemicznych

Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Szybkość reakcji i równowaga chemiczna 10
Ciepło reakcji zobojętniania, rozpuszczania i krys 7
Stężenia roztworów 9
Dysocjacja 10
Właściwości pierwiastków a ich miejsce w układzie 9
Altropia pierwiastków chemicznych 6
Wiązania chemiczne 12
Katalizacja i katalizatory 11
Dyfuzja, osmoza, koloidy 11
Elektroliza 8

Cena brutto: 44.53 PLN

Chemia E -Zastosowanie pierwiastków i związków chemicznych

Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Praktyczne zastosowanie elektrolizy -
Zatosowanie tworzyw otrzymanych w procesie polimer -
Aminokwasy, peptydy, białka -
Produkcja włókien syntetycznych -
Zastosowanie glukozy i jej rola biologiczna -
Produkcja cukru -
Kwasy nukleinowe -
Kauczuk i guma -
Praktyczne znaczenie celulozy -
Zastosowanie polimerów otrzymywanych w procesach p -

Cena brutto: 44.53 PLN

CHEMIA 1 – OTRZYMYWANIE ORAZ WŁAŚCIWOŚCI PIERWIAST-KÓW I ZWIĄZKÓW CHEMICZN

Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Laboratoryjne otrzymywanie tlenu oraz spalanie metali i niemetali w powietrzu i tlenie 7
Laboratoryjne otrzymywanie dwutlenku węgla oraz badanie jego właściwości 5
Laboratoryjne otrzymywanie wodoru i badanie jego właściwości 7
Elektroliza wody 4
Otrzymywanie i właściwości chlorowodoru 3
Otrzymywanie i właściwości kwasu solnego 8
Otrzymywanie kwasu siarkowego i badanie jego właściwości 10
Badanie właściwości kwasu azotowego 5
Otrzymywanie kwasu fosforowego i badanie jego właściwości 5
Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie metali na wodę oraz badanie ich właściwości 13

Cena brutto: 44.53 PLN

Chemia 2 - Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych

Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie wody na tlenki metali 10
Otrzymywanie i właściwości amoniaku 3
Wykrywanie wodorotlenków i badanie ich własności 10
Reakcje kwasów z zasadami 9
Wykrywanie węgla w substacjach naturalnych 8
Otrzymywanie metanu i badanie jego właściwości 6
Otrzymywanie i badanie właściwości etenu 4
Otrzymywanie etynu i badanie jego właściwości 7
Wykrywanie alkoholu 8
Otrzymywanie mydła 10

Cena brutto: 44.53 PLN

CHEMIA 3 - OTRZYMYWANIE ORAZ WŁAŚCIWOŚCI PIERWIASTKÓW I ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH

Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Badanie napięcia powierzchniowego 10
Reakcje estryfikacji 7
Badanie składu produktów spożywczych 14
Metody identyfikacji tłuszczów roślinnych i zwierzęcych 10
Badanie składu chemicznego białek 10
Badanie właściwości białek 12
Badanie składu chemicznego celulozy 6
Badanie właściwości celulozy 12
Rozróżnianie tworzyw sztucznych 4
Wiązania chemiczne 15

Cena brutto: 44.53 PLN

Chemia 4 - Właściwości chemiczne pierwiastków i związków chemicznych

Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Rozdzielanie roztworów przez destylację 7
Rozdzielanie mieszanin przez sączenie 8
Właściwości fizyczne -
Zależność właściwości fizycznych pierwiastków od ich miejsca w układzie okresowym 9
Główne tendencje zmian w układzie -
Historia odkryć pierwiastków 6
Krystalizacja 6
Fizykochemiczne właściowości wody 7
Metody rozróżniania i identyfikacji pierwiastków i związków chemicznych 9

Cena brutto: 44.53 PLN

CHEMIA 5 - WYBRANE ZAGADNIENIA Z CHEMII – FILMOWA ENCYKLOPEDIA PODSTAWOWY

Tytuł filmu Długość filmu (min.)
Modelowe wyjaśnienie ziarnistej budowy materii 9
Modelowanie przebiegu rekacji chemicznych 7
Wzory strukturalne i sumaryczne związków chemicznych 6
Budowa atomu 5
Układ okresowy pierwiastków 16
Modelowe wyjaśnienie budowy cząsteczek kwasów, zasad i soli 7
Elektroliza 6
Korozja 7
Budowa cząsteczek węglowodorów nasyconych i nienasyconych 9
Budowa cząsteczek pochodnych węglowodorów 10
Na czym polega mycie i pranie? 6
Modelowanie równań reakcji estryfikacji 7
Modelowanie ogólnej struktury tłuszczów 5
Struktura białka 8
Budowa skrobii i jej właściowści 5

Cena brutto: 44.53 PLN
42-200 Częstochowa
ul. Ogrodowa 49

tel.+48 34 365 55 90
tel.+48 34 365 53 63
fax +48 34 365 55 80
grafpapier@grafpapier.pl
grafpapier-druk@o2.pl
Sklep firmowy
42-200 Częstochowa
ul. Korczaka 4
tel. +48 34 324 55 87
Przedstawiciel handlowy
tel. +48 602 369 004
handel@grafpapier.pl
Prawa autorskie GRAFPAPIER - CEZAS © 2010
Realizacja: web-styl.pl, CMS: zdzislowicz.pl